Strategie JSI‎ > ‎

JSI pro základní školství

Období 2010 až 2014 bude v rámci základního školství ve znamení dalšího vsazování školské reformy do života škol. 
Na školskou reformu můžeme mít rozdílné pohledy a názory. Nicméně považuji za mrhání energie ji zpochybňovat - naopak doporučuji hledat takové klíčové parametry, které pomohou vybudovat oboustranně výhodnou vazbu mezi JSI a základním školstvím, přičemž úlohou JSI je tuto vazbu provázat s využíváním moderních technologií.
David Hawiger

Poslání

Školní informatiky ze základních škol chceme informovat, pomáhat a vzdělávat tak, aby efektivně využívali moderní technologie. 

Vize a priority 

JSI si na úrovni základního školství stanovuje tři základní priority: 
 1. Poskytovat informace vedení škol a školským informatikům, které se zaměří na efektivní využití moderních technologií v probíhající školské reformě.
 2. Poskytovat poradenství, odbornou i metodickou pomoc vedení škol a školským informatikům s realizací projektových záměrů, které jsou spjaty se školskou reformou a zároveň umožňují využívání moderních technologií. 
 3. Zprostředkovávat vzdělávání pracovníků v základním školství, které napomůže naplňovat cíle školské reformy a zároveň se bude opírat o využívání moderních technologií. 
Tyto priority bude JSI prosazovat na úrovni: 
 • celorepublikového projektu MŠMT s názvem EU peníze školám 
 • zastoupení v institucích a expertních skupinách, které oblast ICT na ZŠ řeší (např. ICT panel VÚP)
 • podpory jednotlivých členů JSI, kteří se v této oblasti budou chtít angažovat

Implementace

Informovat

Při naplňování tohoto bodu vize budeme využívat dvou nástrojů - internetu a osobních setkání
V obou případech však nechceme suplovat roli státu (MŠMT a jím řízených institucí) ani komerčních aktivit, které chtějí aktivně napomáhat základním školám. Naší rolí bude spíše soustředit se na oblast využívání moderních technologií.
Služby internetu budou využívány pro průběžné informování. U osobních setkávání bude využit model pravidelných Open Day ať už na celorepublikové úrovni nebo regionálních či dokonce mikroregionálních setkání.

Hlavní ukazatele implementace:

 • Provést rekonstrukci oficiálního webu JSI na adrese http://www.jsi.cz.
 • Na oficiálním webu JSI vytvořit a udržovat rubriku pro základní školství a určit zodpovědné osoby za její obsah.
 • Akreditovat jednodenní vzdělávací akci v rámci DVPP s názvem Školní informatik a jeho role v projektu EU peníze školám.
 • Využít tuto akreditovanou akci pro pravidelný celorepublikový Open Day (jednou za půl roku).
 • Nabídnout tuto akreditovanou akci členské základně pro potřebu realizace místních jednodenních konferencí a nabídnout účast alespoň jednoho člena výkonného výboru JSI na této akci.

Pomáhat

Při implementaci této části vize budeme vycházet ze zkušeností a kontaktů, které vzejdou z aktivit definovaných v bodě Informovat
Základním rozdílem oproti bodu Informovat bude spočívat v roli JSI. Chceme, aby JSI hrála spíše roli iniciátora vzniku projektových týmů, vzešlých z řad vedení škol a školních informatiků. Pro potřebu těchto týmů pak poskytneme online nástroje, které podpoří projektové řízení a týmovou spolupráci. Tyto nástroje budou poskytovány s vědomím, že takové týmy mohou být sestaveny z členů s celorepublikovým rozložením.

Hlavní ukazatele implementace:

 • V rámci oficiálního webu JSI na adrese http://www.jsi.cz vytvořit prostředí, které bude nabízet zajímavé projektové záměry s možností využití moderních technologií v rámci různých celorepublikových koncepcí (typu SIPVZ či EU peníze školám).
 • Pro zveřejněné projektové záměry poskytnout online nástroje, které mohou využít  projektové týmy vytvořené ze zástupců škol spolupodílejících se na realizaci příslušného projektového záměru. Tyto nástroje budou poskytovat možnost vytvoření webu, sdílení dokumentů, plánování činnosti (formou kalendáře) včetně definování úkolů, využívání off-line i on-line diskuse.
 • V případě poptávky ze strany projektových týmu bude do něj JSI delegovat svého člena. Tento člen bude mít takové kompetence, aby se mohl zhostit role administrátora online nástrojů, případně i vedoucího projektového týmu.

Vzdělávat

I tento bod vize bude vycházet ze zdrojů, vzešlých z předchozích dvou implementací - Informovat a Pomáhat. Navíc však JSI přidá svůj potenciál, který získala během realizace SIPVZ.
Jedná se o oblast DVPP a akreditace vzdělávacích aktivit a dále lektorský tým a síť školících středisek v rámci vzdělávání vybraných modulů P (především Tabulkový kalkulátorPublikování na WWWGrafika a digitální fotografieVyužití ICT na I.stupni).

Hlavní ukazatele implementace:

 • S využitím garantů z období SIPVZ sestavit nový tým, jehož hlavním úkolem bude nadefinovat vzdělávací model pro veškeré vzdělávací aktivity garantované JSI.
 • V rámci DVPP akreditovat vzdělávací aktivity, vycházející ze vzdělávacího modelu definovaného týmem garantů.
 • S využitím lektorských týmů z období SIPVZ sestavit nové lektorské týmy a síť školících středisek, které budou nabízet vzdělávací aktivity.