O nás‎ > ‎

Stanovy (platné do 2. června 2015)

Článek I – Název, struktura, sídlo

 1. Jednota školských informatiků  (dále jen JSI) je organizována jako občanské sdružení  podle zákona č. 83/1990 Sb., v platném znění, o sdružování občanů. Činnost JSI se vztahuje na celé území České republiky.
 2. Sídlo JSI je v Liberci na adrese: Jednota školských informatiků, Partyzánská 530/3, 460 01 Liberec 11.

Článek II – Poslání a cíle, oblast činnosti

 1. JSI je organizována a působí především v oblasti vzdělávací a vědecké. 
 2. JSI je občanské sdružení. 
 3. JSI sdružuje pedagogy a odborníky, kteří se zabývají informačními a komunikačními technologiemi (dále jen ICT) ve školství. 
 4. JSI podporuje získávání a šíření znalostí a zkušeností s využíváním ICT ve vzdělávání v ČR i v zahraničí. 
 5. JSI aktivním způsobem přispívá k efektivnímu zavádění a využívání ICT ve vzdělávání. 
 6. Hlavní cíle a oblasti činnosti sdružení jsou: 
  1. zastupování a obhajoba zájmů svých členů, 
  2. zaujímání stanovisek ke vzdělávací politice, 
  3. pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti, 
  4. pořádání konferencí, seminářů a soutěží, 
  5. vytváření vizí a navrhování didaktik a metodik využívání ICT ve vyučování, 
  6. provádění oponentury k odborným tématům (rámcové vzdělávací programy, ICT kompetence učitelů i žáků), 
  7. podpora Open Source řešení, 
  8. spolupráce s dalšími odbornými a profesními organizacemi včetně zahraničních.

Článek III – Členství, práva a povinnosti členů JSI

 1. O členství s právem volebním mohou žádat:
  1. všichni pedagogové, žáci a studenti starší 18 let, kteří využívají ICT,
  2. odborníci ICT, kteří působí ve školách, 
  3. další zájemci, kteří se ztotožní s cíli sdružení.
 2. Členství potvrzuje pověřený člen výkonného výboru na základě platné registrace a zaplacení členských příspěvků. 
 3. Členství zaniká na základě žádosti člena, nebo vyloučením:
  1. V případě neplacení členských příspěvků rozhoduje o vyloučení výkonný výbor JSI.
  2. V dalších případech může být člen vyloučen pouze valnou hromadou, a to výhradně na návrh výkonného výboru JSI, nebo revizní komisí JSI. 
 4. Členové JSI mají práva a povinnosti: 
  1. účastnit se valných hromad sdružení, 
  2. volit a být volen,
  3. schvalovat zprávu o hospodaření, 
  4. navrhovat usnesení a hlasovat na valné hromadě,
  5. sledovat informační systém JSI a úřední desku JSI,
  6. hradit členské příspěvky.

Článek IV – Orgány sdružení

 1. Nejvyšším orgánem sdružení  je valná hromada JSI (dále jen VH JSI), tvořená členy sdružení.
 2. Dalšími orgány sdružení jsou: 
  1. předseda JSI, 
  2. výkonný výbor JSI (dále jen VV JSI), 
  3. revizní komise JSI (dále jen RK JSI), 
  4. pro potřeby voleb volební komice JSI (dále jen VK JSI),
  5. další orgány schválené valnou hromadou.
 3. Valná hromada má dvě možné formy, prezenční a elektronickou (e-hromada), přičemž obě formy jsou rovnoprávné.
 4. Mezi valnými hromadami řídí JSI výkonný výbor (VV JSI), v případě jeho neexistence předseda JSI.
 5. Valná hromada volí a odvolává:
  1. členy výkonného výboru,
  2. členy revizní komise,
  3. členy volební komise.
 6. Valná hromada: 
  1. schvaluje zprávu o hospodaření JSI za minulé období,
  2. schvaluje výroční zprávu JSI za minulé období,
  3. s platností od následujícího volebního období stanovuje počet členů VV JSI a RK JSI,
  4. stanovuje počet členů VK JSI,
  5. schvaluje a ruší platnost interních směrnic JSI,
  6. ruší platnost interních směrnic VV JSI a interních směrnic RK JSI.
 7. Valnou hromadu svolává předseda dle potřeby, nejméně však jednou za rok.
 8. Valnou hromadu svolá předseda také v případech:
  1. pokud ho o to písemně požádá revizní komise,
  2. pokud ho o to písemně požádá nejméně polovina členů VV JSI,
  3. pokud ho o to písemně požádá nejméně polovina členů JSI.
 9. Výkonný výbor:
  1. volí ze svého středu předsedu, místopředsedu a případně další funkcionáře VV,
  2. zastupuje JSI navenek,
  3. schvaluje a ruší platnost interních směrnic VV JSI,
  4. řídí volby volební komise,
  5. pozastavuje platnost interních směrnic RK JSI do nejbližší valné hromady JSI.
 10. Předseda VV JSI, zvolený dle čl. IV. odst. 9.1, je z titulu své funkce současně předsedou JSI.
 11. Předseda JSI:
  1. řídí činnost občanského sdružení,
  2. je statutárním zástupcem sdružení,
  3. může jednat jménem sdružení samostatně,
  4. může písemně zmocnit výkonem svých pravomocí jiného člena VV JSI.
 12. Revizní komise JSI (RK JSI):
  1. volí ze svého středu předsedu JSI,
  2. schvaluje a ruší platnost interních směrnic RK JSI,
  3. pozastavuje platnost interních směrnic RK JSI do nejbližší valné hromady JSI,
  4. člen RK nemůže být zároveň členem VV.
 13. Členové VV a RK, kteří byli do těchto orgánů zvoleni, jsou jejich funkcionáři.
 14. Mandát členů VV a RK zaniká
  1. prvním zasedáním nově zvolených orgánů, 
  2. nejdéle za tři roky od zvolení,
  3. odvoláním valnou hromadou na základě většinového návrhu VV JSI,
  4. rezignací.
 15. Mandát nově zvolených členů VV JSI zaniká nezvolením předsedy JSI na prvním zasedání VV JSI.
 16. Mandát předsedy JSI zaniká:
  1. zvolením nového předsedy JSI,
  2. rezignací.
 17. Místo, které bylo uvolněno dle čl. IV odst. 14.2 a 14.3, bude obsazeno způsobem popsaným v čl. V odst. 8 a 9.
 18. Jestliže se uvolní místo předsedy, zastupuje ho do zvolení nového předsedy místopředseda v plném rozsahu jeho práv a povinností.
 19. V případě sudého počtu hlasů přítomných členů při jakémkoli hlasování VH JSI či VV JSI rozhoduje hlas předsedy, v případě jeho nepřítomnosti hlas místopředsedy.

Článek V – Volby a hlasování na Valné hromadě

 1. Na důležitých rozhodnutích se členové JSI podílejí přímo formou voleb a hlasováním v informačním systému (IS). Návrhy k rozhodnutí hlasováním předkládá členům JSI předseda nebo místopředseda po projednání ve VV.
 2. Návrh předložený k hlasování v IS je přijat, obdrží-li většinu odevzdaných platných hlasů.
 3. Volby členů orgánů JSI organizuje volební komise (dále VK JSI). Pro volby volební komise přechází její funkce na revizní komisi.
 4. Kandidátem na člena VV či člena RK se stává člen JSI s právem být volen, který byl navržen minimálně jedním členem JSI.
 5. Každý volič může volit nejvýše tolik kandidátů VV (resp. RK), kolik členů VV (resp. RK) má být ve volbách zvoleno.
 6. Volební komise prostřednictvím IS sčítá hlasy pro jednotlivé kandidáty a stanoví pořadí kandidátů podle počtu získaných hlasů. V případě rovnosti počtu hlasů rozhoduje komise losem.
 7. Do VV (resp. RK) jsou zvoleni kandidáti v počtu dle čl. IV odst. 6.3.
 8. Kandidáti, kteří nebyli zvoleni a získali aspoň 50 % platných hlasů, se stávají náhradníky.
 9. Uprázdní-li se mandát ve VV (resp. RK):
  1. nastupuje za člena VV (resp. RK) náhradník v pořadí dle odst. 6,
  2. není-li k dispozici náhradník a do nejbližších voleb zbývá více než šest měsíců, provede se doplňující volba funkcionáře na zbývající část volebního období,
  3. není-li k dispozici náhradník a do nejbližších voleb zbývá méně než šest měsíců, doplňující volba se neprovádí a uvolněné místo funkcionáře se považuje za neexistující.
 10. Členové volební komise:
  1. nemohou být navrženi za kandidáty do voleb, které organizují,
  2. jsou voleni členy JSI prostřednictvím IS JSI z kandidátů navržených členy JSI.
 11. Volební komise:
  1. je zřizována pro potřeby voleb,
  2. ze svého středu volí předsedu volební komise,
  3. vyhlašuje účel a termín voleb,
  4. stanovuje termín voleb tak, aby byly volby nových funkcionářů ukončeny před vypršením mandátů stávajících funkcionářů,
  5. přijímá od členů JSI návrhy na kandidáty do volených orgánů JSI,
  6. vyžádá si souhlas navrhovaných s kandidaturou, sestaví kandidátku, uzavře ji a zveřejní dva dny před začátkem volební doby; po zveřejnění kandidátky již nelze navrhovat další kandidáty,
  7. má mandát končící s koncem voleb,
  8. vyhlašuje volební výsledky nejpozději do tří dnů od konce volebního období.
 12. Volby jsou ukončeny:
  1. v případě voleb VV JSI zvolením předsedy JSI,
  2. u ostatních voleb devět dnů po vyhlášení volebních výsledků, nebo devět dnů po vypořádaní všech stížností, pokud byly nějaké podány.
 13. Předseda volební komise:
  1. řídí volební komisi,
  2. vyhlašuje výsledky voleb, a to nejpozději v den konce voleb,
  3. svolává první jednání VV JSI do 39 dnů po vyhlášení volebních výsledků, nebo do 39 dnů po vypořádaní všech stížností, pokud byly nějaké podány.
 14. Pro organizaci voleb a hlasování prostřednictvím IS JSI dále platí:
  1. termín voleb musí být vyhlášen alespoň 21 dnů před začátkem volební doby, seznam kandidátů je uzavřen 72 hodin před začátkem voleb,
  2. volební doba a doba pro hlasování, po kterou lze volit, resp. hlasovat, musí trvat právě sedm dnů (tj. 7 krát 24 hodin nastavených v IS),
  3. termín hlasování musí být vyhlášen alespoň sedm dnů před začátkem hlasování,
  4. termín hlasování o zrušení JSI musí být vyhlášen alespoň 21 dnů před začátkem hlasování.
 15. Proti přípravě, průběhu a výsledkům voleb může kterýkoliv člen JSI podat stížnost Volební komisi, a to nejpozději do osmi dnů ode dne zveřejnění výsledků voleb v IS JSI. Stížnost musí být písemná a musí v ní být uvedeny důvody. Podanou stížnost projedná volební komise do tří pracovních dnů a o výsledku projednání bezodkladně uvědomí stěžovatele a členy JSI prostřednictvím IS JSI.

Článek VI – Hospodaření JSI

 1. Majetek JSI je tvořen:
  1. členskými příspěvky,
  2. příjmy z vlastní činnosti,
  3. dary a sponzorováním od jiných subjektů,
  4. dotacemi a granty,
  5. ostatním hmotným a nehmotným majetkem.
 2. JSI hospodaří s majetkem dle čl. VI odst. 1.
 3. Za hospodaření a správu majetku JSI je odpovědný předseda JSI.
 4. Účetním obdobím pro hospodaření JSI je kalendářní rok.

Článek VII – Dodatky

 1. Výkonný výbor
  1. po veřejné diskusi členů schvaluje interní směrnicemi pro práci výkonného výboru,
  2. nově zvolený VV JSI na svém prvním jednání znovu projedná platný jednací řád a buď jej potvrdí, nebo zahájí práci na jeho aktualizaci,
  3. je povinen se řídit platným jednacím řádem.
 2. Revizní komise
  1. po veřejné diskusi členů schvaluje interní směrnice pro práci revizní komise,
  2. nově zvolená RK JSI na svém prvním jednání znovu projedná platný jednací řád a buď jej potvrdí, nebo zahájí práci na jeho aktualizaci,
  3. je povinna se řídit platným jednacím řádem.
 3. Všechny navrhované změny stanov JSI musí být projednány výkonným výborem před předložením valné hromadě, která stanovy schvaluje hlasováním v IS JSI.
 4. Schůze výkonného výboru:
  1. se řídí platným jednacím řádem,
  2. jsou zveřejňovány minimálně týden před jednáním,
  3. jsou volně přístupné všem členům,
  4. část schůze může být hlasováním VV prohlášena za neveřejnou.
 5. Schůze revizní komise se řídí platným jednacím řádem.
 6. Do jiného rozhodnutí valné hromady je technický dodatek
  1. počet členů VV JSI stanoven na sedm členů,
  2. počet členů RK JSI stanoven na tři členy,
  3. počet členů VK JSI stanoven na tři členy.
 7. Stanovy schválené 21. 12. 2008 tímto pozbývají platnosti.

Článek VIII – Zánik JSI

 1. Zánik JSI se uskuteční  se souhlasem dvoutřetinové většiny valné hromady, jejíž konání a účel je členům oznámen s dostatečným předstihem v souladu s čl. VII tak, aby se mohli hlasování zúčastnit.
 

Schváleno Valnou hromadou JSI hlasováním v informačním systému JSI dne 8. ledna 2012. 

Za JSI: Petr Naske, předseda sdruženíVerze stanov schválená Valnou hromadou JSI hlasováním v informačním systému JSI dne 8. ledna 2012 ve formátu DOC a PDF platná do 2. června 2016.