O nás‎ > ‎

Stanovy JSI

Stanovy zapsaného spolku Jednota školských informatiků, z. s.

Stanovy schválila valná hromada JSI dne 6. dubna 2016.
Účinnosti nabyly dnem zápisu do spolkového rejstříku, 2. června 2016.
Stanovy jsou součástí veřejného archivu listin spolku na adrese https://or.justice.cz/ias/ui/vypis-sl-firma?subjektId=768183

Článek I – Název, struktura, sídlo

1.     Jednota školských informatiků, z. s. (dále jen JSI) je organizována jako zapsaný spolek podle zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku v platném znění. Činnost JSI se vztahuje na celé území České republiky.

2.     Sídlo JSI je v Praze. Konkrétní adresu sídla zveřejňuje spolek na veřejné části webových stránek spolku.

Článek II – Poslání a cíle, oblast činnosti, účel spolku

1.     JSI je dobrovolným, nevládním a neziskovým spolkem občanů.

2.     Hlavním účelem spolku je sdružovat zájemce o digitální a informatické vzdělávání, využívání digitálních technologií ve vzdělávání. JSI je určena především pedagogům, ICT metodikům, administrátorům školních digitálních systémů a specialistům z řad dodavatelů digitálních technologií do vzdělávacích institucí. JSI sdružuje i další zájemce o téma ICT ve vzdělávání různých profesí a odborností - učitele všech aprobací všech stupňů škol se zájmem o digitální vzdělávání (formální i neformální) a další odborníky či zájemce.

3.     JSI podporuje získávání a šíření znalostí a zkušeností s digitálním a informatickým vzděláváním, využíváním digitálních technologií ve vzdělávání v ČR i v zahraničí. 

4.     JSI aktivním způsobem přispívá k efektivnímu zavádění a využívání digitálních technologií ve vzdělávání. Dále působí v oblasti zvyšování kvality informatického vzdělávání v ČR.

5.     Hlavní cíle a oblasti činnosti pro každý školní rok jsou stanoveny v každoročním usnesení valné hromady sdružení “Priority činnosti spolku”.

6.     K formám činnosti spolku patří zejména:

1.     podpora aktivit souvisejících s předmětem hlavní činnosti spolku či prioritami pro daný školní rok,

2.     zastupování sdružených členů při jednání s dalšími subjekty či fyzickými osobami,

3.     zaujímání stanovisek ke vzdělávacím politikám,

4.     veřejná osvěta a propagace témat z oblasti priorit spolku,

5.     pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí.

7.     Předmětem vedlejší hospodářské činnosti spolku je volná ohlašovací živnost s předmětem podnikání výroba, obchod a služby s oborem činnosti pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti.

 

Článek III – Členství, práva a povinnosti členů JSI

1.     O členství s právem volebním mohou žádat:

1.     všichni pedagogové, žáci a studenti starší 18 let,

2.     odborníci, kteří působí ve školách všech stupňů,

3.     další zájemci, kteří se ztotožní s cíli sdružení.

2.     Členství potvrzuje pověřený člen výkonného výboru na základě platné registrace a zaplacení členských příspěvků.

3.     Členství zaniká na základě žádosti člena, nebo vyloučením:

1.     V případě neplacení členských příspěvků rozhoduje o vyloučení výkonný výbor JSI.

2.     V dalších případech může být člen vyloučen pouze valnou hromadou, a to výhradně na návrh výkonného výboru JSI, nebo revizní komise JSI.

4.     Členové JSI mají práva a povinnosti:

1.     účastnit se valných hromad spolku,

2.     volit a být voleni,

3.     schvalovat zprávu o hospodaření,

4.     navrhovat usnesení a hlasovat na valné hromadě,

5.     sledovat informační systém JSI a veřejnou část webových stránek spolku,

6.     hradit členské příspěvky.

 Článek IV – Orgány spolku

1.     Nejvyšším orgánem spolku je valná hromada JSI (dále jen VH JSI), tvořená členy spolku.

2.     Dalšími orgány spolku jsou:

1.     předseda JSI,

2.     výkonný výbor JSI (dále jen VV JSI),

3.     revizní komise JSI (dále jen RK JSI),

4.     volební komise JSI (dále jen VK JSI),

5.     další orgány schválené valnou hromadou.

3.     Statutárním orgánem spolku je předseda JSI jako fyzická osoba, která má oprávnění za spolek jednat samostatně.

4.     Valná hromada má dvě možné formy, prezenční a elektronickou (e-hromada), přičemž obě formy jsou rovnoprávné.

5.     Mezi valnými hromadami řídí JSI výkonný výbor (VV JSI), v případě jeho neexistence předseda JSI.

6.     Valná hromada volí a odvolává:

1.     členy výkonného výboru,

2.     členy revizní komise,

3.     členy volební komise.

7.     Valná hromada:

1.     schvaluje zprávu o hospodaření JSI za minulé období,

2.     schvaluje výroční zprávu JSI za minulé období,

3.     s platností od následujícího volebního období stanovuje počet členů VV JSI a RK JSI,

4.     stanovuje počet členů VK JSI,

5.     schvaluje a ruší platnost interních směrnic JSI,

6.     ruší platnost interních směrnic VV JSI a interních směrnic RK JSI.

8.     Valnou hromadu svolává předseda dle potřeby, nejméně však jednou za rok.

9.     Valnou hromadu svolá předseda také v případech:

1.     pokud ho o to písemně požádá revizní komise,

2.     pokud ho o to písemně požádá nejméně polovina členů VV JSI,

3.     pokud ho o to písemně požádá nejméně čtvrtina členů JSI.

10.  Výkonný výbor:

1.     volí ze svého středu předsedu, místopředsedu a případně další funkcionáře VV,

2.     schvaluje a ruší platnost interních směrnic VV JSI,

3.     pozastavuje platnost interních směrnic RK JSI do nejbližší valné hromady JSI.

11.  Předseda VV JSI je z titulu své funkce současně předsedou JSI.

12.  Předseda JSI:

1.     řídí činnost spolku,

2.     může písemně zmocnit výkonem svých vlastních pravomocí jiného člena VV JSI,

3.     může písemným ujednáním pověřit zastupováním JSI při jednáních jiného člena JSI, který bude hájit zájmy spolku a reprezentovat jej. Takový člen JSI získá tímto pověřením roli výkonného ředitele JSI. Předseda JSI má povinnost informovat členy spolku a VV JSI minimálně 7 dní před sjednáním nebo změnou tohoto písemného ujednání.

13.  Revizní komise JSI (RK JSI):

1.     má právě tři členy,

2.     volí ze svého středu předsedu RK JSI,

3.     schvaluje a ruší platnost interních směrnic RK JSI,

4.     pozastavuje platnost interních směrnic RK JSI do nejbližší valné hromady JSI,

5.     člen RK nemůže být zároveň členem VV.

14.  Členové VV JSI a RK JSI, kteří byli do těchto orgánů zvoleni, jsou jejich funkcionáři.

15.  Mandát členů VV JSI a RK JSI zaniká:

1.     prvním zasedáním nově zvolených orgánů,

2.     nejdéle za tři roky od zvolení,

3.     odvoláním valnou hromadou na základě většinového návrhu VV JSI,

4.     rezignací.

16.  Mandát nově zvolených členů VV JSI zaniká nezvolením předsedy JSI na prvním zasedání VV JSI.

17.  Mandát předsedy JSI zaniká:

1.     zvolením nového předsedy JSI,

2.     rezignací.

18.  Místo, které bylo uvolněno dle čl. IV odst. 15.2 a 15.3 a 15.4, bude obsazeno způsobem popsaným v čl. V odst. 8 a 9.

19.  Jestliže se uvolní místo předsedy, zastupuje ho do zvolení nového předsedy místopředseda v plném rozsahu jeho práv a povinností.

20.  V případě sudého počtu hlasů přítomných členů při jakémkoli hlasování VH JSI či VV JSI rozhoduje hlas předsedy, v případě jeho nepřítomnosti hlas místopředsedy.

 Článek V – Volby a hlasování na Valné hromadě

1.     Na důležitých rozhodnutích se členové JSI podílejí přímo formou voleb a hlasováním v informačním systému (IS JSI). Návrhy k rozhodnutí hlasováním předkládá členům JSI předseda nebo místopředseda po projednání ve VV.

2.     Návrh předložený k hlasování v IS JSI je přijat, obdrží-li většinu odevzdaných platných hlasů.

3.     Volby členů orgánů JSI organizuje volební komise. Pro volby volební komise přechází její funkce na revizní komisi.

4.     Kandidátem na člena VV JSI či člena RK JSI se stává člen JSI, který byl navržen minimálně jedním členem JSI.

5.     Každý volič může volit nejvýše tolik kandidátů VV JSI (resp. RK JSI), kolik členů VV JSI (resp. RK JSI) má být ve volbách zvoleno.

6.     Volební komise prostřednictvím IS JSI sčítá hlasy pro jednotlivé kandidáty a stanoví pořadí kandidátů podle počtu získaných hlasů. V případě rovnosti počtu hlasů rozhoduje komise losem.

7.     Do VV JSI (resp. RK JSI) jsou zvoleni kandidáti v počtu dle čl. IV odst. 6.3.

8.     Kandidáti, kteří nebyli zvoleni a získali aspoň 50 % platných hlasů, se stávají náhradníky.

9.     Uprázdní-li se mandát ve VV JSI (resp. RK JSI):

1.     nastupuje za člena VV JSI (resp. RK JSI) náhradník v pořadí dle odst. 6,

2.     není-li k dispozici náhradník a do nejbližších voleb zbývá více než šest měsíců, provede se doplňující volba funkcionáře na zbývající část volebního období,

3.     není-li k dispozici náhradník a do nejbližších voleb zbývá méně než šest měsíců, doplňující volba se neprovádí a uvolněné místo funkcionáře se považuje za neexistující.

10.  Členové volební komise:

1.     nemohou být navrženi za kandidáty do voleb, které organizují,

2.     jsou voleni členy JSI prostřednictvím IS JSI z kandidátů navržených členy JSI.

11.  Volební komise:

1.     ze svého středu volí předsedu volební komise,

2.     vyhlašuje účel a termín voleb,

3.     stanovuje termín voleb tak, aby byly volby nových funkcionářů ukončeny před vypršením mandátů stávajících funkcionářů,

4.     přijímá od členů JSI návrhy na kandidáty do volených orgánů JSI,

5.     vyžádá si souhlas navrhovaných s kandidaturou, sestaví kandidátku, uzavře ji a zveřejní dva dny před začátkem volební doby; po zveřejnění kandidátky již nelze navrhovat další kandidáty,

6.     vyhlašuje volební výsledky nejpozději do tří dnů od konce volebního období,

7.     zaniká prvním zasedáním nově zvolené volební komise nebo poklesem členů VK JSI na jednoho člena (důsledkem případné rezignace členů VK na členství ve VK JSI).

12.  Volby jsou ukončeny:

1.     v případě voleb VV JSI zvolením předsedy JSI,

2.     u ostatních voleb devět dnů po vyhlášení volebních výsledků, nebo devět dnů po vypořádaní všech stížností, pokud byly nějaké podány.

13.  Předseda volební komise:

1.     řídí volební komisi,

2.     vyhlašuje výsledky voleb, a to nejpozději v den konce voleb,

3.     svolává první jednání VV JSI do 39 dnů po vyhlášení volebních výsledků, nebo do 39 dnů po vypořádání všech stížností, pokud byly nějaké podány.

14.  Pro organizaci voleb a hlasování prostřednictvím IS JSI dále platí:

1.     termín voleb musí být vyhlášen alespoň 21 dnů před začátkem volební doby, seznam kandidátů je uzavřen 72 hodin před začátkem voleb,

2.     volební doba a doba pro hlasování, po kterou lze volit, resp. hlasovat, musí trvat právě sedm dnů (tj. 7 krát 24 hodin nastavených v IS),

3.     termín hlasování musí být vyhlášen alespoň sedm dnů před začátkem hlasování,

4.     termín hlasování o zrušení JSI musí být vyhlášen alespoň 21 dnů před začátkem hlasování.

15.  Proti přípravě, průběhu a výsledkům voleb může kterýkoliv člen JSI podat stížnost Volební komisi, a to nejpozději do osmi dnů ode dne zveřejnění výsledků voleb v IS JSI. Stížnost musí být písemná a musí v ní být uvedeny důvody. Podanou stížnost projedná volební komise do tří pracovních dnů a o výsledku projednání bezodkladně uvědomí stěžovatele a členy JSI prostřednictvím IS JSI.

 Článek VI – Hospodaření JSI

1.     Majetek, se kterým JSI hospodaří, je tvořen:

1.     členskými příspěvky,

2.     příjmy z vlastní činnosti,

3.     dary a sponzorováním od jiných subjektů,

4.     dotacemi a granty,

5.     ostatním hmotným a nehmotným majetkem.

2.     Za hospodaření a správu majetku JSI je odpovědný předseda JSI.

3.     Účetním obdobím pro hospodaření JSI je kalendářní rok.

 Článek VII – Dodatky

1.     Výkonný výbor

1.     po veřejné diskusi členů schvaluje interní směrnice pro práci výkonného výboru,

2.     nově zvolený VV JSI na svém prvním jednání znovu projedná platný jednací řád a buď jej potvrdí, nebo zahájí práci na jeho aktualizaci,

3.     je povinen se řídit platným jednacím řádem.

2.     Revizní komise

1.     po veřejné diskusi členů schvaluje interní směrnice pro práci revizní komise,

2.     nově zvolená RK JSI na svém prvním jednání znovu projedná platný jednací řád a buď jej potvrdí, nebo zahájí práci na jeho aktualizaci,

3.     je povinna se řídit platným jednacím řádem.

3.     Všechny navrhované změny stanov JSI musí být projednány výkonným výborem před předložením valné hromadě, která stanovy schvaluje hlasováním v IS JSI.

4.     Schůze výkonného výboru:

1.     se řídí platným jednacím řádem,

2.     jsou zveřejňovány minimálně týden před jednáním,

3.     jsou volně přístupné všem členům,

4.     část schůze může být hlasováním VV prohlášena za neveřejnou.

5.     Schůze revizní komise se řídí platným jednacím řádem.

6.     Do jiného rozhodnutí valné hromady platí

1.     počet členů VV JSI stanoven na sedm členů,

2.     počet členů VK JSI stanoven na tři členy.

7.     Stanovy schválené 8. 1. 2012 tímto pozbývají platnosti.

 Článek VIII – Zánik JSI

1.     Zánik JSI se uskuteční  se souhlasem dvoutřetinové většiny valné hromady, jejíž konání a účel je členům oznámen s dostatečným předstihem v souladu s čl. VII tak, aby se mohli hlasování zúčastnit.

 Článek IX – Závěrečná ustanovení

1.       Záležitosti neupravené těmito stanovami se řídí obecně platnými právními předpisy.

2.       Funkcionáři zvolení před účinností těchto stanov se považují za zvolené dle těchto stanov do nejbližších nových voleb.