Stanovisko JSI ke zprávě NKÚ týkající se Podpory rozvoje digitalizace vzdělávání

přidáno: 26. 8. 2019 11:01, autor: Janek Wagner
Nejvyšší kontrolní úřad zveřejnil dne 12. srpna 2019 tiskovou zprávu ke kontrolní akci 18/18 týkající se podpory rozvoje digitálního vzdělávání v České republice. Jednota školských informatiků, z.s., v jedné ze svých dlouhodobých aktivit monitoruje podporu digitálního vzdělávání ze strany MŠMT a vlády ČR prostřednictvím Strategie digitálního vzdělávání.

Jednota školských informatiků, z.s. (dále jen JSI), již ve své hodnotící zprávě o Strategii digitálního vzdělávání za rok 2017 uzavírala své hodnocení upozorněním na tři systémové nedostatky:
  • zlehčování Strategie digitálního vzdělávání (dále jen SDV) jako priority a minimální provázání SDV s ostatními strategiemi resortu i vlády;
  • nevyhovující řízení odchylek od původních strategických cílů a oddalování revize SDV;
  • nedostatečný vlastní rozpočet na řízení implementace SDV, závislost mnoha opatření na financování z evropských fondů.
JSI tedy podporuje doporučení Nejvyššího kontrolního úřadu (dále jen NKÚ) směrem k MŠMT, vepsané do kontrolní zprávy na 6.straně. Zároveň vyzdvihujeme:
  • nutnost komplexně revidovat RVP jako celek předtím, než do nich budou začleněny již navržené digitální kompetence žáků základních a středních škol, včetně informatického myšlení;
  • v rámci přehodnocení systému financování regionálního školství prioritně řešit kvalifikovanou správu školní digitální infrastruktury.
JSI však varuje před důsledky nesprávného uchopení dané kontrolní zprávy NKÚ. Zdůrazňujeme, že:
  • sestavení SDV v roce 2014 byl správný a dlouho chybějící systémový krok, který je nezbytný nadále rozvíjet minimálně do doby, kdy vznikne Národní vzdělávací program, jehož vytvoření je úkolem MŠMT;
  • využívání evropských fondů by měl být stále významný zdroj implementace SDV, zvláště když na rozdíl od jiných obdobných centrálních podpor nejsou současné projekty spojeny s hmatatelnou mírou korupce, za kterou byla předchozí digitální koncepce MŠMT kritizována;
  • úloha zřizovatelů je ve stávajícím systému řízení regionálního školství stále nezastupitelná, tudíž je nutné s nimi koordinovat sestavování standardu školní digitální infrastruktury a tím pádem se vyhýbat v minulosti diskutabilním centralistickým přístupům;
  • klíčovým problémem, od kterého se odvíjela nemožnost realizace některých opatření, je chybějící rozpočet a harmonogram jeho implementace, což je patrně i důsledek jiného kritizovaného bodu a sice nedostatečného personálního zajištění SDV na ministerstvu
Za Jednotu školských informatiků, z.s.,

Mgr. Daniel Lessner, Ph.D.

předseda JSI

Ċ
Janek Wagner,
26. 8. 2019 11:01
Comments