Stanovisko Jednoty školských informatiků k revizi RVP ZV v digitální oblasti

přidáno: 5. 3. 2021 10:33, autor: Janek Wagner

Jednota školských informatiků dlouhodobě usiluje o úpravu zacílení a rozsahu výuky informačních technologií a informatiky tak, aby výuka odpovídala potřebám dnešních žáků. Požadavky v RVP jsou staré již 17 let, takže se žáci učí pracovat s řadou běžných nástrojů jednu hodinu týdně, ovšem v průběhu pouhých dvou let z devíti. To však v řadě ohledů nestačí. 


Digitální kompetence je výhodnější rozvíjet i v kontextu ostatních vzdělávacích oblastí. Zcela chybí informatika jako taková, tedy jeden z oborů STEM (přírodní vědy, technologie, technika a matematika), zaměřený mimo jiné na hromadné zpracování dat, formulaci robustních a efektivních pracovních postupů a využití automatizace při řešení problémů. Porozumění základům fungování technologií a algoritmizace je navíc podmínkou pro schopnost kritického hodnocení jejich vlivu na život jednotlivce i společnosti. 


Proto zveřejněnou inovaci vzdělávací oblasti ICT vítáme, očekávali jsme ji od jejího schválení a ohlášení v rámci vládní Strategie digitálního vzdělávání v roce 2014. V souvislosti s uzavřením škol se navíc digitální dovednosti učitelů i žáků významně posunuly, pro zavedení změn je to jedinečná příležitost.


Uveřejněním nového znění RVP práce nekončí, spíše naopak. Se změnami se navíc pojí i řada rizik. Například záměr rozvíjet potřebné dovedností napříč obory má řešit nová, digitální klíčová kompetence. V každodenní praxi ale hrozí, že se tato kompetence vedle tradičního učiva jednotlivých oborů dostane na vedlejší kolej a z výuky zmizí. Aby se to nestalo, budou učitelé potřebovat pomoc odpovídající jejich úrovni pokročilosti – od prosté konkretizace digitální kompetence, přes příklady propojení digitálního světa a předmětů, až po náměty na konkrétní výukové aktivity a postupy. Kromě materiálů učitelé uplatní i další vzdělávání, opět na celé škále od online školení, přes kolegiální sdílení až po dlouhodobý mentoring. 


Pro úspěšný rozvoj digitálních kompetencí ve škole je důležitá také role ICT metodiků. Ti se ale místo metodické podpory kolegů často věnují správě digitálních technologií. Tyto role je od sebe nutno oddělit. Kvalifikovaná správa IT navíc napomůže udržitelnému rozvoji digitální infrastruktury školy, ať už z průběžného financování nebo z mimořádných dotací a grantů.


V souvislosti s očekáváním tzv. velké revize RVP se také přidáváme k hlasům, které žádají zlepšení komunikace ministerstva školství, transparentnost přípravy a participaci široké pedagogické veřejnosti. Připomínáme i doporučení materiálu Pojetí revize RVP dle SKAV z listopadu 2020, která mohou být jedním z východisek pro další potřebné diskuse.


Považujeme za řešitelné nejen výše uvedené, ale i další úkoly spojené se změnou pojetí informatiky. Práce na řadě z nich už probíhají. Další potřebná opatření jsou součástí nové Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2030+. Poučení lze nalézt i v zahraničí, v mnoha zemích už podobné změny dokončili.Za Jednotu školských informatiků, z. s.


Daniel Lessner

předseda JSI


Comments