Revize oblasti ICT v rámcovém vzdělávacím programu základního vzdělávání

přidáno: 28. 4. 2012 13:24, autor: Petr Naske
Ve středu 25/4 proběhla na MŠMT diskuse k revizi vzdělávací oblasti ICT v RVP ZV. Diskuse se zúčastnilo celkem 8 účastníků, změny v oblasti prezentoval zástupce užšího týmu, který revize oblasti pro MŠMT připravoval. Setkání moderoval pan Svatopluk Pohořelý. Diskuse k tématu také probíhala těsně před setkáním v interním diskusním fóru Jednoty školských informatiků (JSI).

JSI průběžně poukazuje na nutnost pohlížet na oblast informačních a komunikačních technologií v RVP ZV jako na oblast, kterou je nutné posuzovat i ve své aplikované rovině v jiných vzdělávacích oblastech, s ohledem na dynamický rozvoj oblasti, v úzké vazbě na diskusi o „výkonovém standardu“ (jak tuto složku RVP pojmenovávají například v kurikulu slovenské školy) a ve vazbě na často pokládanou otázku hodinové dotace. Na diskusi také zaznělo, že cesta není navyšovat hodiny ICT v učebním plánu (i když i těch je tam nyní žalostně málo), ale naučit školy efektivně včlenit oblast ICT průřezově do všech oblastí a předmětů.

V současnosti navržená revize oblasti ICT má zejména tyto parametry (dokument bude oficiálně předložen veřejnosti cca v červnu 2012).
 • minimální povinná hodinová dotace pro oblast zůstává stejná (povinná 1 hodina na prvním stupni minimálně v jednom roce, 1 hodina na druhém stupni minimálně v jednom roce)
 • některé formulace původní podoby RVP ZV ICT byly převedeny do modernější a aktuálnější podoby
 • explicitně se v oblasti ICT zmiňuje algoritmické myšlení/řešení úloh přímo v očekávaných výstupech
 • v charakteristice oblasti je jasně pojmenován rozdíl pojetí oblasti na prvním a druhém stupni
 • je zeslabeno přímé vyjmenování aplikačních programů, formulace směřují spíše do roviny toho, jak pracovat s informacemi a digitálními daty a k jakému účelu ICT používat
 • osamostatnění tematického okruhu „komunikace a spolupráce“ ze stávajících celků z původního dokumentu (základy práce s ICT, vyhledávání a hodnocení informací, zpracování a využití informací)
 • revize oblasti ICT má podobu aktualizace a konkretizace - reálně se v některých případech sice zvýšil počet (odrážek) očekávaných výstupů v daném okruhu, ale v některých případech se jedná o rozpad (konkrétního OVO) např. na dva přesněji popsané
 • účastníci ocenili podobu formulace oblasti ICT v té rovině, že je nadčasová a že umožňuje otevřené přijímání nových technologií a postupů dle současně známých trendů v oblasti ICT
 • neuvažuje se zatím o tom, že ICT bude stejně jako v RVP SOŠ pojato jako oblast klíčových kompetencí, průřezového tématu a také jako všeobecně vzdělávací oblast; koncept oblasti ICT tedy nebude sladěn s RVP GV a RVP SOŠ
 • není sjednocen název oblasti s RVP jiných stupňů škol, například v RVP G se oblast jmenuje “informatika a informační a komunikační technologie”
Při diskusi byly přítomným popsány některé aspekty připravovaných revizí RVP ZV jako celku
 • plánovaná platnost dokumentu od 1.9.2012
 • povinnost škol pozměnit svá ŠVP cca do roku 2014
 • zapracování některých nových oblastí do RVP – finanční gramotnost, dopravní výchova, ochrana člověka za mimořádných událostí
 • zestručnění průřezových témat
 • změny pro volitelnou oblast „druhý cizí jazyk“
 • záměr MŠMT v červnu otevřít celý dokument k diskusi na portálu www.rvp.cz
 • záměr MŠMT zahájit platnost revidovaného RVP ZV nárazově, tedy ve všech ročnících ZŠ najednou - k této věci jsme si ještě vyžádali stanovisko moderátora diskuse a MŠMT, rozhodně nejde o standardní model umožnění náběhového modelu platnosti nového RVP/ŠVP tak, jak byl aplikován v případech, kdy škola předělává svá ŠVP podle současných pravidel
Přes všechny aspekty podoby současné revize RVP ZV a její „ukvapenost“ se dá říci, že navrhované změny mění stávající kurikulum v oblasti ICT k lepší podobě blížící se skutečným potřebám žáků i škol. Na druhou stranu bez řešení jasné vazby na pracovní skupinu standardů základního vzdělávání a bez diskuse o cílech vzdělávání jako celku ve vazbě na další stupně škol, nelze k takové revizi přistupovat jako k nějakému finálnímu řešení. Paralelně s provázáním na standardy je nezbytné nastartovat a systémově podporovat metodickou podporu škol v tom, jak dobře ŠVP napsat a naučit se oblast ICT efektivně včleňovat do jiných oblastí/předmětů. Příkladem adekvátní systémové podpory je například slovenský projekt DVUI - Další vzdělávání učitelů informatiky. A jistě bude vhodné aktualizovat také manuál pro tvorbu ŠVP zejména pro podporu integrace ICT gramotnosti do jiných oblastí/předmětů.

Za Jednotu školských informatiků

účastníci diskuse na MŠMT – Filip Vaculík, Martin Lána, Ondřej Neumajer, Petr Naske

další členové JSI, kteří se zapojili do diskuse k tomto dokumentu – David Hawiger, Janek Wagner, Daniel Janata

Zveřejněno na www.jsi.cz - 28. duben 2012
Comments