Připomínky Jednoty školských informatiků k revizi RVP G v digitální oblasti

přidáno: 12. 8. 2021 7:05, autor: Janek Wagner
Jednota školských informatiků dlouhodobě usiluje o úpravu zacílení a rozsahu výuky informačních technologií a informatiky tak, aby výuka odpovídala potřebám dnešních žáků. Oceňujeme, že se změny nezastavují na základních školách a v souladu s cíli Strategie digitálního vzdělávání (a Strategie 2030+) navazují na školách středních. Naše školství má v této oblasti vůči žákům velký dluh.

Předchozí zkušenosti s podobnými změnami vyvolávají otázky a obavy. Některé se týkají aktuálně diskutovaného RVP G, další pak procesu jeho zavádění. 

● Stejně jako na základních školách se i na gymnáziích zavádí klíčová kompetence digitální. I na gymnáziích se tak otevírá otázka, jak zajistit, aby rozvoj potřebných digitálních dovedností nadále nebyl jen záležitostí informatiky, ale aby se stal součástí všech vzdělávacích oborů. Dílem pomůže metodické vedení, bezpodmínečně nutná je ale i aktualizace výstupů oborů ve velké revizi RVP (všech stupňů). 

● V informatice je na první pohled zarážející úroveň a množství učiva. Na rozdíl od základního vzdělávání je na gymnáziích učivo uvedené v RVP povinné. Pokud není možné toto uvést do souladu (viz také Pojetí revize RVP dle SKAV), doporučujeme učivo přehodnotit a významně ubrat. V hodinách informatiky potřebují žáci dostatečný čas na vlastní aktivitu, objevování a procvičování. 

● Jelikož se jedná o zásadní změnu celého pojetí informatiky na gymnáziu, může mít každý učitel jinou představu o tom, co přesně (a do jaké hloubky) výstupy a učivo popisují. Některé z výstupů by mohly patřit spíše na vysokou školu. Je proto nutno upřesnit a vysvětlit očekávanou úroveň. V nemálo případech postačí učebnice projektu PRIM a podobné, již hotové zdroje. 

● Chybí také plán metodické podpory. I zkušení učitelé ocení podrobnější vysvětlení očekávaných výstupů a učiva, příklady školních vzdělávacích programů s časovým rozvržením, i dílčí aktivity a nástroje, s nimiž mohou žáci aktivně dosahovat stanovených výstupů. 

● Nutným předpokladem přijetí změn je transparentnost celého procesu, včetně zveřejnění členů týmu, kteří se na změnách podílejí. Mimo jiné to ukáže zastoupení učitelů z praxe. 

● Načasování veřejné konzultace po konci školního roku vyvolává dojem, že na MŠMT není o připomínky učitelské veřejnosti zájem. Pokud se mají shromáždit v potřebné kvalitě, je nutné prodloužit sběr připomínek aspoň do začátku školního roku

● Chybí množství informací. Není jasný další postup – jak a kdy budou vypořádány připomínky, jaký je časový harmonogram zavádění změn, s jakým náběhovým obdobím se počítá.

● Víceletá gymnázia, která na nižších stupních začnou s výukou podle nového RVP ZV, na něj budou chtít navázat. Potřebují proto nové RVP také na středoškolské úrovni. Současně budou čtyřletá gymnázia ještě řadu let přicházet žáci, kteří úplnou výukou informatiky podle RVP ZV neprošli. S tím je potřeba počítat a učitelům výslovně zaručit, že v takovém případě nemusí “odučit látku” na úkor kvality osvojených dovedností žáků. 

JSI dlouhodobě podporuje myšlenku pravidelných revizí kurikula, včetně závazných transparentních procesů. Tento požadavek byl také součástí Strategie digitálního vzdělávání. Kdyby takový systém fungoval, řada předchozích bodů by nebyla tak závažná. 

Nečitelnost a špatná předvídatelnost jednotlivých kroků zhoršuje kvalitu výsledku, vzbuzuje nejistotu a ztěžuje přijetí změn učitelskou veřejností. 

Jménem Jednoty školských informatiků 

Daniel Lessner 

předseda
Comments