JSI je členem Stálé konference asociací ve vzdělávání

přidáno: 14. 3. 2013 13:25, autor: Petr Naske
V únoru 2013 byla Jednota školských informatiků přijata jako členská asociace do sdružení SKAV - www.skav.cz
Jednotu školských informatiků zastupují při jednáních členské konference Petr Naske, Daniel Janata a Ondřej Neumajer.

Doporučujeme zájemcům navštívit domovské stránky SKAV nebo si přidat SKAV na sociální síti FACEBOOK (http://www.facebook.com/SKAVos).


Pro seznámení se strategií SKAV zde vkládáme teze ze stránky http://www.zsmltu.cz/skav/?page_id=17

1. Prosazovat koncepčnost a provázanost rozhodnutí vzdělávací politiky:
 • sledovat připravované koncepční dokumenty, zákony a vyhlášky, vyhodnocovat možná rizika dopadu legislativních předpisů a koncepcí MŠMT na rovné příležitosti, kvalitu, svobodu a rozmanitost ve vzdělávání;
 • kooperovat při zpracování a vydávání společných připomínek a stanovisek SKAV, o. s. ke školským zákonům, dokumentům a koncepcím, dodržovat při jejich přijímání princip konsensu;
 • spolupracovat s partnerskými organizacemi, politiky a odborníky při prosazování stanovisek a připomínek SKAV, o. s.
2. Podporovat vzdělávání orientované na komplexní rozvoj osobnosti dítěte:
 • propagovat a vzájemně využívat nabídky vzdělávacích akcí jednotlivých členských organizací a propojovat sítě školitelů i zájemců o vzdělávání;
 • spolupracovat na tvorbě metodických materiálů a vzdělávacích programů komplexního rozvoje osobnosti dítěte a implementovat je do dalšího vzdělávání učitelů;
 • monitorovat průběh kvalitativních změn vzdělávacích procesů a podmínek ve školách a výsledky využívat při řešení strategických úkolů SKAV, o. s.
3. Zprostředkovávat výměnu informací mezi státní správou, samosprávou, školami, pedagogickou veřejností a členskou základnou SKAV, o. s.:
 • organizovat setkání pro výměnu zkušeností a názorů (diskusní kulaté stoly, konference a pracovní jednání členů SKAV, o. s.);
 • aktivně využívat média při propojování informačních kanálů SKAV, o. s. s ostatními partnery;
 • podporovat tvorbu a efektivní užívání propojených informačních systémů.
4. Posílit roli pedagogických neziskových iniciativ v prosazování pozitivních změn kurikulární reformy v ČR:
 • zefektivnit činnost odborných týmů (kurikulární, evaluační, DVPP…, ) a vytvořit tak fundovanou základnu pro odborná řešení strategických úkolů SKAV, o. s.;
 • delegovat zástupce SKAV, o. s. na pozice odborných expertů do komisí a poradních orgánů MŠMT;
 • rozšiřovat členskou základnu SKAV, o. s. a přijímat za členy iniciativy, které mají širší členskou základnu a shodný postoj k 1. a 2. bodu strategie SKAV, o. s.
5. Zapojit pedagogické neziskové iniciativy do realizačních strategií kurikulární reformy v ČR:
 • navrhovat alternativní řešení dílčích kroků kurikulární reformy, prezentovat je v médiích i na jednání se strategickými partnery a hledat podporu pro jejich využití v praxi;
 • realizovat společné projekty a řešit úkoly spojené se zaváděním kurikulární reformy;
 • podporovat sebevzdělávání vlastních členů sdružení a jejich profilaci na pozici realizátorů kurikulární reformy (školitelé, evaluátoři, supervizoři a konzultanti).
Comments