JSI pro všechny‎ > ‎

JSI informuje, doporučuje ...


Učebna Google je členům k dispozici

přidáno: 16. 8. 2014 5:07, autor: Janek Wagner

Nová služba Google s názvem Učebna je nyní k dispozici v české verzi pro uživatele Google Apps pro vzdělávání, tedy pro školy všeho druhu. Členové JSI ji mají nyní spuštěnu pro testování: zkuste adresu classroom.google.com/welcome.


Odysea mysli - soutěž týmů v kreativním řešení úloh

přidáno: 24. 5. 2014 3:53, autor: Radek Šmíd

Soutěž je dlouhodobá, určena pro děti, žáky a studenty všech věkových kategorií od MŠ až po VŠ, jedinou podmínkou je trenér starší 18 let, ne nutně učitel, a podpora školy.
Členové týmů využívají svou tvořivost k řešení úloh, které jsou různě zaměřeny, od konstruování strojních zařízení až po prezentování jejich vlastních interpretací literárních děl. Své řešení mohou prezentovat na celostátní nebo celosvětové úrovni této soutěže. V programu jsou zapojeny tisíce týmů z více než 30 zemí z celého světa.
7.6. je možné absolvovat školení trenérů, samotná soutěž proběhne v příštím školním roce, v září budou zveřejněny dlouhodobé úlohy a národní kolo bude v březnu.
Více na webových stránkách http://om.cvut.cz, nebo v přiloženém letáčku.

ENABLE: The 2nd International Conference on Using New Technologies for Inclusive Learning

přidáno: 15. 5. 2014 11:47, autor: Pavel Pešat   [ Aktualizováno 24. 5. 2014 23:14 uživatelem Petr Naske ]

Ve dnech 18. a 19. června 2014 se koná 2. mezinárodní on-line konference o nových technologiích ve vzdělávání osob se SVP. Pořadatelem je JISC (UK) v rámci projektu Enable http://www.jisctechdis.ac.uk/techdis/keyinitiatives/enable. JiscTechDis se řadí mezi přední poskytovatele poradenských služeb pro inkluzi a zpřístupnění v UK. Zájemci se mohou registrovat na http://www.jisctechdis.ac.uk/techdis/events/detail/2014/enableconf2014, konference je bez poplatků. Bohužel, už je po termínu na pro aktivní příspěvky, přesto však očekávám, že i pasivní účast bude přinejmenším inspirující. 
Pavel PEŠAT

e-Skills for Jobs 2014

přidáno: 8. 5. 2014 13:21, autor: Petr Naske

Jednota školských informatiků je partnerem kampaně e-Skills for Jobs 2014.

Kampaň e-Skills for Jobs 2014 iniciovaná Evropskou komisí, Generálním ředitelství pro podniky a průmysl je v České republice je kampaň koordinována Domem zahraniční spolupráce.


Hlavním cílem této iniciativy je pomoci motivovat mladé lidi, především žáky a studenty základních, středních a vysokých škol pro studium a profesní uplatnění v oblasti informačních a komunikačních technologií. Dalším cílem je podnítit zájem veřejnosti o zvyšování úrovně IT dovedností v každodenním i profesním životě. Test si proto může zkusit každý bez ohledu na věk či profesi.

V České republice probíhá pod hlavičkou této kampaně tyto akce:

Test IT Fitness
Národní konference e-Skills (listopad 2014)
Propagační akce na školách zaměřené na zvyšování IT dovedností mladých lidí a na motivování mladých lidí pro práci v IT oborech
Akce partnerů kampaně

Více informací o kampani naleznete na webové stránce Evropské komise http://eskills-week.ec.europa.eu, na www.itfitness.cz a na www.dzs.cz.

Věříme, že všechny akce konané v rámci kampaně, ukážou mladým lidem důležitost IT dovedností pro jejich kvalitní profesní život a motivují je pro profesní uplatnění v této oblasti.


Proč výuka trochu jinak? Proč ne?

přidáno: 21. 4. 2014 14:17, autor: Petr Naske   [ aktualizováno 21. 4. 2014 14:24 ]

Blanka Kozáková, Libor Olbrich, Martin Vonášek
(report z akce z pohledu organizátora - KVIC Nový Jičín)

Podobně jako v loňském roce, i letos proběhly za finanční podpory Jednoty školských informatiků akce na podporu ICT ve školách Moravskoslezského kraje. Jednalo se o akce svými tématy ojedinělé, které se vymykají standardním kurzům, které v oblasti ICT jako Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, p. o. školám nabízíme.

První z akcí lektorsky zaštítil Martin Vonášek. Jeho jméno je známé rovněž mimo MSK (např. z loňské konference Počítač ve škole v Novém Městě na Moravě). Martin není učitelem informatiky, vystudoval historii a dějepis na střední škole vyučuje za výrazné podpory ICT na základě svého „objevování“.

Cílem únorového setkání učitelů na téma "Převrácená třída" a online učení se v prostředí Edmodo bylo seznámení účastníků s následujícími tématy:

1. Teoretické vymezí pojmů převrácená třída a online učení se, tj. jakým způsobem chápat oba pojmy v souvislosti s konkrétní praxí učitele. S účastníky jsme se společně věnovali propojení vlastí praxe v daném předmětu s pojmem převrácená třída/online učení se - výhody, nevýhody, nasazení popřípadě nenasazení dané metody, dosavadní zkušenosti lektora a účastníků apod.

2. Realizace "převrácené třídy" a online učení se v prostředí "e-learningové" aplikace Edmodo. Jak zahájit práci s aplikací, jak motivovat žáky do zapojení se, problematika "konkurence" sociální sítě Facebook aj. Prvky gamifikace v aplikaci Edmodo prostřednictvím odznaků, úkolů a projektů. Metody hodnocení a možnost psaní testů prostřednictvím aplikace.

3. Hledání cesty k realizaci úplné převrácené třídy. Účastnici si seznámili s aplikacemi (Camstudio, Kazam) na tvorbu screencast videí, které umožňují vytvářet výuková videa. Vytvoření výukového videa a jeho upload na youtube a případná editace, včetně vkládání doplňkových otázek k videu.

Mezi hlavní výstupy setkání patří sumarizace dotazníku, který se pokusil získat informace o znalostech účastníků v uvedených oblastech před zahájením setkání a průběh setkání modifikovat podle schopností účastníků v průběhu celé akce.

Více k tématu naleznete v odkazu:

Další informace: http://www.pearltrees.com/#/N-s=1_10644634&N-f=1_10644634&N-u=1_125014&N-p=103615829&N-play=2&N-fa=1349944


Cca za měsíc proběhlo druhé setkání, tentokrát pod lektorským vedením Libora Olbricha. Jeho aktivity, zejména v podpoře projektové a online výuky, jsou v MSK známé. Nicméně díky prezentaci příspěvku Sbírka příkladů z matematiky online a workshopu na stejné téma je rovněž známý z konference Počítač ve škole.

Téma setkání (Spolu)pracujeme s žáky online rozvinulo předchozí a obsáhlo práci s žáky v sociálních sítích. V první části jsme se zaměřili na sociální sítě, řekli jsme si o plusech, mínusech a možnostech jejich využití ve výuce. A to i v širším kontextu zapojení žáků. Většina diskuse se logicky točila okolo Facebooku. V rámci prezentace byly předvedeny i ukázky konkrétního využití Facebooku žáky školy PrimMat - SSŠP, s.r.o. - a to využití, které zavedli a používají sami žáci "nezávisle" na škole.

V další části jsme si ukázali prostředí a použití aplikace Edmodo. Její použití při práci s žáky - zadávaní úkolů, hodnocení žáků, diskuse a zapojení žáků do práce v tomto prostředí. Edmodo umožňuje ankety, kvízy, příspěvky, upozornění a úkoly. Úkoly, stejně jako kvízy, je možno přímo hodnotit a v rámci aplikace je rovnou vidět postup žáků. Edmodo samozřejmě umožňuje i další funkce sociálních sítí, jako je komentování a hodnocení.

Na závěr byla diskuse nad Edmodem a srovnání s jeho konkurenty (například česká iTřída), ale i nad dalšími aktualitami souvisejícími se zaváděním moderních technologií do výuky.

Další informace: http://goo.gl/lGSq03


Tiskové prohlášení Jednoty školských informatiků k Výzvě č. 51 OP VK

přidáno: 17. 4. 2014 12:54, autor: Petr Naske

Jednota školských informatiků (dále jen JSI) vítá záměr Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy prostřednictvím Výzvy č. 51 podpořit, zkvalitnit a rozšířit:
  • vzdělávání pedagogů v práci s moderními technologiemi,
  • využívání těchto technologií ve výuce,
  • možnosti škol vybavit se aktuálními technologiemi.
Výkonný výbor JSI upozorňuje, že vyhlášením Výzvy dostávají školy a zřizovatelé šanci zlepšit v regionálním školství kvalitu využívání technologií v práci učitelů - a tím změnit i kvalitu využívání technologií ve vzdělávání samotnými žáky, s možným dopadem na celou komunitu škol. Proto jsme se rozhodli:
  • podpořit aktivní školy a pedagogy v efektivním zapojení do projektu,
  • vytvořit prostor a podmínky pro mapování kvalitních nabídek a řešení v rámci projektu,
  • poskytnout on-line prostředí pro sdílení a výměnu informací souvisejících s výzvou,
  • aktivizovat školské prostředí a hledat co nejširší míru zapojení pedagogů do řešení jednotlivých projektů v rámci výzvy.
Uvedené body patří mezi průběžné priority činnosti našeho sdružení. Naším cílem je aktivizovat nejen ředitele škol, pedagogy a technické pracovníky ve školách, ale i žadatele - aby se zamysleli nad potřebností změn v oblasti využívání technologií ve školách a aby tímto směrem zaměřili vyjednávání s partnery, se kterými se do výzvy s projektem případně přihlásí.

Prostředí připravené JSI naleznete na http://vyzvy.jsi.cz, neoficiálním webu určeném ředitelům škol, učitelům a lektorům ke sdílení informací k projektům v rámci výzvy.

Budeme rádi, když se zapojíte a pomůžete tak využít Výzvy 51 a zvýšit její dopad do prostředí našich škol.

Za Jednotu školských informatiků:

Lenka Suchánková (lenka TECKA suchankova ZAV jsi TECKA cz)
Daniel Janata (daniel TECKA janata ZAV jsi TECKA cz)
Filip Vaculík (filip TECKA vaculik ZAV jsi TECKA cz)

Workshop Jednoty školských informatiků - konference Počítač ve škole

přidáno: 14. 4. 2014 22:34, autor: Petr Naske

Zveme členy JSI a naše příznivce na workshop k aktuálním tématům na konferenci Počítač ve škole. Akce se bude konat ve středu 16. dubna od 17.00 v rámci konference Počítač ve škole.

Předpokládaná témata
- školy a výzva 51 OP VK - budou představeny podpůrné kroky pro školy a lektory, které JSI bude realizovat
- otevření témat a připomínek ke Strategii digitálního vzdělávání 2020
- shrnutí stavu k Memorandu informační gramotnosti
- představení činnosti a hospodaření JSI za poslední období
- diskuse o aktivitách JSI v regionech, sběr podnětů

Workshopu se z vedení JSI účastní členové výboru: Petr Naske, Daniel Janata, Alena Mašláňová, Lenka Suchánková. 

Vzdělávání pro 21. století – komunikace, spolupráce a nové trendy ve výuce

přidáno: 4. 3. 2014 3:04, autor: Radek Šmíd   [ Aktualizováno 4. 3. 2014 21:49 uživatelem Petr Naske ]

Konference pořádané společnosti Bohemia Ventures pro ředitele základních (25.3.) a středních (18.3.) se uskuteční v pražském hotelu Clarion (Freyova 33, Praha 9. Mimo jiné na nich vystoupí zástupci JŠI a partnerů. Viz programy a pozvánky v příloze článku.

Střípky od partnerů Jednoty školských informatiků
konference Počítač ve škole, online aplikace Magistr, aktivity KVIC Nový Jičín, aktivity GEG ČR, CZ.NIC, In-Generation,

Na konferenci pro ředitele středních škol Miroslav Dvořák představí modul Pracovní situace z oblasti ICT ve škole online aplikace Magistr nakladatelství WKCR, kde se nacházejí informativní články k tématům, které z oblasti ICT školy obvykle řeší.
Radek Maca upozorní na celostátní konferenci o praktických příkladech využívání digitálních technologií ve vzdělávání – Počítač ve škole, která proběhne v polovině dubna. Před jedenácti lety ji začalo organizovat Gymnázium Vincence Makovského v Novém Městě na Moravě pro ředitele škol, ICT koordinátory a učitele všech aprobací, kteří se snaží prostřednictvím digitálních technologií usnadnit a zefektivnit svým žákům učení. V příspěvku se dozvíte, jaké je tematické zaměření konference a proč byste na ní rozhodně neměli chybět. Seznámíte se s tematickým zaměřením letošní konference a důvody, proč na akci i letos dorazit.
Úvodní slovo přednese a diskusi v tomto bloku bude moderovat Petr Naske, předseda spolku JSI.

Na konferenci zaměřené na základní školy představí Lenka Urbanová regionální aktivity Google Education Group ČR aneb jak funguje podpora používání online aplikací a dotykových zařízení ve školách. Představen bude také projekt In-Generation, který se zaměřuje na rozvoj internetové gramotnosti žáků ZŠ. Igor Kytka z Akademie CZ.NIC, koordinátor vzdělávacích aktivit, představí nejen kurz pro učitele ICT předmětů, ale i rozšíření seriálu Jak na Internet a jeho možnosti zapojení do výuky, aplikaci Tablexia a další aktivity CZ.NIC. Představeny budou také aktivity KVIC Nový Jičín v oblasti podpory škol v oblasti ICT, představí Blanka Kozáková. Úvodní slovo přednese a diskusi v tomto bloku bude moderovat zástupce spolku JSI.

Jednání poradního výboru NCBI a „Hustej Internet“.

přidáno: 26. 2. 2014 4:41, autor: Pavel Pešat   [ aktualizováno 26. 2. 2014 4:46 ]

Dne 25. 2. 2015 se uskutečnilo jednání poradního výboru Národního centra bezpečnějšího internetu (NCBI, http://www.ncbi.cz/).  Na jednání referoval Dr. Záliš o realizovaných aktivitách centra v minulém roce, mimo jiné o projektu k internetové bezpečnosti Praha BOL 2013, viz http://www.ncbi.cz/ve%C5%99ejna-sprava/praha-bezpecne-online-2013.html a příložený soubor. Na jednání byla představena také knížka Hustej Internet http://www.saferinternet.cz/hustej-internet.html pro žáky a jejich rodiče o problematice bezpečnosti na Internetu - opravdu pěkná, snad bude časem k dispozici za rozumnou částku i on-line. V plánu činnosti NCBI pro r. 2014 je uveden přehled mnoha zajímavých aktivit NCBI zaměřených na snížení rizik vyplývajícíéch z komunikace na Internetu - můžete začít plnit své kalendáře. Pavel PEŠAT 

Konference INSPO o technologiích pro osoby se specifickými potřebami.

přidáno: 26. 2. 2014 4:15, autor: Pavel Pešat   [ aktualizováno 26. 2. 2014 4:50 ]

15. března 2014 se v Kongresovém centru Praha koná konference INSPO http://www.inspo.cz/. Připravuji za JSI příspěvek zaměřený na Vaše osobní zkušenosti se vzděláváním žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Vycházím z toho, že ICT mohou výrazně napomoci zlepšení kvality života osob se specifickými potřebami (pro některé možná srozumitelněji s „postižením“) a že je žádoucí vytvořit potřebné podmínky pro jejich školní vzdělávání zaměřené na ICT a podporované ICT. Jedná se primárně o zjištění předpokladů pro jejich vzdělávání, o podporu, kterou případně pro jejich vzdělávání máte a o vaše hodnocení této podpory. Budu Vám zavázán, pokud věnujete cca 10 minut Vašeho drahocenného času a vyplníte on-line dotazník na adrese
https://docs.google.com/forms/d/14Pqh1FDnkFhH9QSR2zBxMqk6rdI6H9ySfcxF_N4Mj6o/viewform
Prosím o vyplnění do sobotního večera (1. 3. 2014, 23:59).
Můžete-li obětovat ještě o okamžik více, přepošlete prosím odkaz na dotazník také dalším Vašim kolegům - učitelům ICT/Informatiky.
Pokud Vás tato problematika oslovila a zajímá, nezapomeňte se na konferenci včas zaregistrovat,  zájem veřejnosti je velký.
 
Pavel Pešat

1-10 of 154